แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  ข้อ          ข้อมูล            แหล่งข้อมูล URL
O1โครงสร้างโครงสร้างหน่วยงาน
O2ข้อมูลผู้บริหารผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 3
O3อำนาจหน้าที่ภารกิจ/อำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (2560-2564)
O5ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานติดต่อหน่วยงาน
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
O8Q&Aช่องทางสอบถาม (Q&A)
O9Social Network Social Network
Youtube : MK3chanal
FB : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
FB: กองทุนสานฝันปันรักทักทอสานใยธารน้ำใจเพื่อนักเรียนสพป.มค.3
O10แผนดำเนินงานประจำปีแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือสำหรับประชาชนในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือการให้บริการ
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563
O17E–ServiceE–Service
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
O22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
O25นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกาศฯ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 1ต.ค.2563 -30 มิ.ย.2564 (9 เดือน)
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นช่องทางแสดงความคิดเห็น
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม- รายงานการดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในภารกิจหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
- ข่าวกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเจตจำนงในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร-รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ปีงบประมาณ 2564
-ข่าวกิจกรรมปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2564
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตรายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร- รายงานการดำเนินการกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปีงบประมาณ 2564
- ข่าวกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ข่าวกิจกรรมกองทุนสานฝันปันรักถักสายใยธารน้ำใจเพื่อนักเรียน สพป.มค.3
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ปีงบประมาณ 2563
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O43การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานรายงานผลการกำกับติดตามการดําเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564