รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูลสรุปจากรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน