กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

ดาวน์โหลด  มาตรการในการดำเนินการหรือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด  อบรมพัสดุวันที่ 23-24 ก.ค. 2558

ดาวน์โหลด  Salary Web  โปรแกรมเงินเดือน

ดาวน์โหลด   เบิกการศึกษาบุตร

ดาวน์โหลด  ใบขอเบิกค่าเช่าบ้าน แบบ 6006

ดาวน์โหลด  ส่งใช้เงินยืม

ดาวน์โหลด  ขออนุมัติยืมเงินทดรอง

ดาวน์โหลด   เบิกรักษาพยาบาล

ดาวน์โหลด   ใบเบิกถอน

ดาวน์โหลด  ใบมอบฉันทะ

ดาวน์โหลด  รับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก111)