บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นายวัฒนา ภูด่านวัว
รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3
นางสาวสุดคนึง ศิริงาม
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
นางเนาวรัตน์ พันธฤทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปาจรีย์ โสธิฤทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
นางรัตนพร แสนทะวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สิบเอกวีระพงษ์ นาทันลิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุจิตรา สอนสิลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางธรรยามล ทุมมา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอรทัย ติสองเมือง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายบัญชา เขจรรักษ์
ยามรักษาการ
นายสุวิทย์ แก้วหานาม
ยามรักษาการ
นางจันทร์ศรี อัมพวา
แม่บ้าน
นางกัลยา นาสุริวงค์
แม่บ้าน
นายธีรวัฒน์ วงศ์สุรินทร์
พนักงานขับรถ
นายเสถียน โลภา
พนักงานขับรถ