เว็บไซต์โรงเรียน

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 3

                ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี

โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง

โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์

โรงเรียนบ้านหัวขัว

โรงเรียนบ้านเลิงบัว

โรงเรียนบ้านเลิงใต้

โรงเรียนบ้านหนองหอย

โรงเรียนบ้านน้ำจ้อย

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์

โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม

โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง

โรงเรียนบ้านโชคชัย

โรงเรียนบ้านศรีสุข

                  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง

โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม

โรงเรียนบ้านวังโพน

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา

โรงเรียนบ้านโคกกลาง

โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน

โรงเรียนบ้านวังกุง

โรงเรียนบ้านวังจาน

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์

โรงเรียนบ้านทิพโสต

โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์

                    ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี

โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)

โรงเรียนบ้านโนนเนาว์

โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย

โรงเรียนบ้านคุยแพง

โรงเรียนบ้านคุยเชือก

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ

                    ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ

โรงเรียนบ้านม่วงน้อย

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ

โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง

โรงเรียนบ้านหญ้าขาว

โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์

โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร

โรงเรียนบ้านแห่เหนือ

โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ

โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

โรงเรียนบ้านโนนสัง

                   ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา

โรงเรียนบ้านผักหนอก

โรงเรียนบ้านโนนนกหอ

โรงเรียนบ้านยางน้อย

โรงเรียนบ้านป่าเป้า

โรงเรียนบ้านยางใหญ่

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์

โรงเรียนบ้านดอนสันติ

โรงเรียนบ้านโพนทอง

โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก

โรงเรียนบ้านป่าปอ

                   ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก

โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก

โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง

โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก

โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี

โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ

โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน

โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู

โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาด

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน

                    ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง

โรงเรียนบ้านขามเปี้ย

โรงเรียนบ้านกู่ทอง

โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง

โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน

โรงเรียนบ้านหนองมันปลา

โรงเรียนบ้านหนองชาด

โรงเรียนบ้านหนองบุญชู

โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์)

โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

โรงเรียนบ้านนาทอง

โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์

โรงเรียนบ้านหนองล่าม

                    ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า

โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ web

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า

โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า

โรงเรียนบ้านหนองแวง

โรงเรียนบ้านเชียงยืน

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

โรงเรียนบ้านโคกสูง

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม

โรงเรียนบ้านโคกข่า

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139

                    ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน

โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ

โรงเรียนบ้านค้อ

โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน

โรงเรียนบ้านผำ

โรงเรียนจินดาอารมณ์

โรงเรียนบ้านหนองซอน

โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว

โรงเรียนบ้านหนองไห

โรงเรียนบ้านโพน

โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร)

โรงเรียนบ้านขีหนองจิก

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)

                 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง

โรงเรียนบ้านกุดรัง

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก

โรงเรียนบ้านหัวช้าง

โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว

โรงเรียนบ้านโสกคลอง

โรงเรียนบ้านหนองบอน

โรงเรียนบ้านโสกกาว

โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงานโชคชัย

โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

โรงเรียนบ้านหนองแสง

                    ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง

โรงเรียนบ้านหนองแหน

โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ)

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

โรงเรียนบ้านหนองโดน

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

โรงเรียนบ้านศรีอรุณ

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง

โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์

โรงเรียนบ้านจอมทอง

                    ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก

โรงเรียนบ้านโนนทัน

โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว

โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี

โรงเรียนอนุบาลชื่นชม

โรงเรียนบ้านผือ

โรงเรียนบ้านหนองกุง

โรงเรียนบ้านกุดจอก

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร

โรงเรียนบ้านผักแว่น

โรงเรียนบ้านส้มกบ