ทำเนียบ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

นายสุรัตน์ ดวงชาทม
1 พ.ค.2551- 4 ส.ค.2551
นายชัยณรงค์ แสงคำ
5 ส.ค.2551- 26 มี.ค.2552

(รักษาราชการแทน)

นายสถาพร หยองเอ่น
27 มี.ค.2552-1พ.ย.2553
นายสมุทร สมปอง
2 พ.ย.2553 - 31ต.ค.2556
นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์
1 พ.ย.2556 - 30ก.ย.2560
นายชัยณรงค์ แสงคำ
22 พ.ย.2560 - 2 ก.ค.2562
นายขวัญเรือน แสบงบาล
3 ก.ค.2562 – 27 ต.ค.2563
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
28 ต.ค.2563 – ปัจจุบัน