บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นายวัฒนา ภูด่านวัว
รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3
นางวิไลวรรณ์ ชินกร
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นางปุณศยา ทำมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายวิระ โสธิฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นางสาวกรรณิการ์ ศิริแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ