ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

354 หมู่ 2 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 

Tel : 043-762363 

Fax : 043-762363 ต่อ 18  

Email : mkarea043762363@gmail.com   

ติดต่อหน่วยงานภายใน

   ลำดับที่                  กลุ่มงานติดต่อหน่วยงานภายใน   เบอร์มือถือ
       1กลุ่มอำนวยการ0-4376-2363 ต่อ 110-6109-1553-3
0-8568-1330-0
       2กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0-4376-2363 ต่อ 120-8568-1332-2
       3กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
0-4376-2363 ต่อ 130-8568-1338-8
       4กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0-4376-2363 ต่อ 140-8568-1336-6
       5กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0-4376-2363 ต่อ 150-8568-1339-9
       6กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DL-ICT)
0-4376-2363 ต่อ 160-8568-1337-7
       7ติดต่อนอกเวลาราชการ/ป้อมยาม0-4376-2363 ต่อ 17-
       8งานเลขานุการ/โทรสาร0-4376-2363 ต่อ 180-8568-1303-0
       9หน่วยตรวจสอบภายใน0-4376-23630-8568-1334-4