ผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 3

นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

Email : punruk@yahoo.com

โทรศัพท์ : 08-9421-8407

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายสิทธิชัย สมเดช
รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

pongpatcharawit_school@hotmail.com

โทรศัพท์: 09-5213-5995

นายวัฒนา ภูด่านวัว
รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

Email : wattanamc@gmail.com

โทรศัพท์: 08-0746-8908

ว่าที่ ร.ต.ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์
รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

Email : panjamas374@gmail.com

โทรศัพท์: 09-0854-4909

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

tug.2505@gmail.com

โทรศัพท์: 061 415 656 9

นายอภิรักษ์ มูลสาร
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

taiger_sex@hotmail.com

โทรศัพท์: 081 975 119 9

นายสุธี แสงปัดสา
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี

Suteelam@hotmail.com

โทรศัพท์: 093 347 159 9

นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

Kittipong12122507@gmail.com

โทรศัพท์: 080 010 350 7

นางมะลิวรรณ ไตรสรลักษณ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

maliwan2018traisolalak@gmail.com

โทรศัพท์: 095 213 599 5

นางวิไลวรรณ์ ชินกร
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

Wilaiwan.1544@gmail.com

โทรศัพท์: 091 865 736 2

นางธัญญ์รัตน์ พิมพาภรณ์
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

Prom-passorn@hotmail.com

โทรศัพท์: 087 554 466 4

นางสาวสุดคนึง ศิริงาม
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

Sudkhanung21@gmail.com

โทรศัพท์: 083 346 099 0

นางฉัตรวิภรณ์ สตานิคม
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ

aom122515@gmail.com

โทรศัพท์: 096 997 156 5

นางจิตราภรณ์ คำสุวรรณ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

jittrapornchumsuwan@gmail.com

โทรศัพท์: 089 841 190 8