กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติ

  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
  พระราชบัญญัติเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
  พระราชบัญญัติรัเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช้ส่วนราชการ พ.ศ.2534
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2534
  พระราชบัญญัติเงินเดือนข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ.2502

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

  เรื่องการไว้ผมและแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างและผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2516
  ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
  ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2530
 ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2535
  ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2538
 ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2541
  ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2545
 ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
  ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมฯ พ.ศ. 2524
  ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2535
 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2-6)
 ว่าด้วยการพัสดุ(ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2552
  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
  ว่าด้วยการปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2544
 ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
  ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. 2542
 ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546
 ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546
 ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544
 ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
  ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
 ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
  ว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2548
 ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

 ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538
 ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
 ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. 2546
 ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ. 2547
 ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547
 ว่าด้วยการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
 ว่าด้วยการแก้วันเดือนปีเกิดของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2547
 ว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษา และหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
 ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ. 2548
 ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548
 ว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
 ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาพ.ศ. 2548
  ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
 ว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
 ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551

ระเบียบกระทรวงการคลัง-กรมบัญชีกลาง

 ว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. 2546
 ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2546
 ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
 ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยฯ พ.ศ. 2548
 ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
 ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
 ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยฯ พ.ศ. 2551

ระเบียบข้อบังคับ

ระเบียบ ก.ค.ศ

 ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
 ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา พ.ศ. 2552

คำสั่ง คสช.

  คำสั่ง คสช 11-2559
 คำสั่ง คสช 12-2559
 คำสั่ง คสช 16-2560
 คำสั่ง คสช 17-2560
 คำสั่ง คสช 19-2560