บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ว่าที่ ร.ต.ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์
รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3
นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายไชยยา อะการะวัง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางทิพยวิมล ดวงเวียงคำ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี มาลาหอม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางวิไลพร บุตรภักดี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางพิมพ์พิศา ผลสว่าง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายจเด็จ ทัศวงษา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายพนม ศิรินามมนตรี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางวัฒนิกา วิชิต
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุษณีย์ ดวงพรม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิรินรา บุดดานอก
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายอาทิตย์ กลั่นกสิกรณ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกชกร อุดรศาสตร์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายสุรสิทธิ์ สีสุวอ
เจ้าหน้าที่ธุรการ