ประวัติความเป็นมา

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  18  มกราคม  2551 โดยมีผลตั้งแต่วันที่  4  กุมภาพันธ์  2551  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553  กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3  ตั้งอยู่เลขที่ 354 หมู่ที่ 2  ถนนศรีโกสุม ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราชเป็นพื้นที่กึ่งกลางภาคอีสานหรือเรียกว่าสะดืออีสาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมหาสารคามห่างจากตัวจังหวัด 28 กิโลเมตร

          มีภารกิจหลักในการกำกับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 4 อำเภอ คือ  อำเภอโกสุมพิสัย  อำเภอเชียงยืน  อำเภอชื่อชม  อำเภอกุดรัง  ครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 1,497 ตารางกิโลเมตร 34 ตำบล 481 หมู่บ้าน

  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564