elementor

ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการครูช่วยครู ที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์

ประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

ประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ ประจำปี 2564

ประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ ประจำปี 2564

ประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ ประจำปี 2564

ประชุมการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดมหาสารคาม

ี่หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว18 (9 ส.ค.64)เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Read More
หนังสือ ก.ค.ศ.ที่ 0206.3/ว21 (30 ส.ค. 64)เรื่อง ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
Read More
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 (30 ส.ค.64) เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 (กรณีทบทวน)
Read More