บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ว่าที่ ร.ต.ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์
รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3
นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายศรัณย์พงศ์ คุ้มวงศ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี แสนภักดี
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวปิยนันท์ รักขันแสง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นายศิขริน แสนทา
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
นางจิรพันธ์ ผิวขำ
พนักงานพิมพ์ดีด