บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

นางธัญญ์รัตน์ พิมพาภรณ์
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวชัญญา ใจอ่อน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ