คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
ประธานกรรมการ

ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

นายสิภพ สารโพธิ์
กรรมการ

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นายอภิวัฒน์ จันทร์สม
กรรมการ

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นายตองอ่อน ปัดถาวะโร
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย

นายไพฑูรย์ ชาปัด
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอิทธิพล อนุฤทธิ์
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล

นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

นางหงส์ษา ดวงจันทร์โชติ
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง
กรรมการและเลขานุการ

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ