บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายวัฒนา ภูด่านวัว
รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3
นางมะลิวรรณ ไตรสรลักษณ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางนิภาพัชริ์ ถานสีนาม
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวอสุมา แก้วก่ำ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นางสาววิริยา อินทจักร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวทัศนีย์ สุทธิอัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเบญจวรรณ เทสันตะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวธณัฐมน ผิวขำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ