บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสิทธิชัย สมเดช
รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3
นายอภิรักษ์ มูลสาร
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางธนพร เคลือบสกุล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายอังคาร กองอ้น
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนิลรัตร์ สีโมรส
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวภัทราวรรณ เจ็กนอก
เจ้าหน้าที่ธุรการ