รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เอกสารรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563