รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94 รายงานผลการดำเนินงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ 2564
%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94 รายงานผลการปฏิบัติงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2564
%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564