มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
          ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563