กลุ่มอำนวยการ

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ดาวน์โหลด   การจัดตั้ง ONE STOP SERVICE CENTER
ดาวน์โหลด    แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ สพป.มค.3
ดาวน์โหลด    ขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดาวน์โหลด    กู้ ธอส.ไม่มีเงินฝาก
ดาวน์โหลด    กู้ธนาคารกรุงไทย
ดาวน์โหลด    กู้ออมสิน
ดาวน์โหลด    ขอมีบัตรใหม่(บำนาญ)
ดาวน์โหลด   ขอมีบัตรใหม่ข้าราชการ
ดาวน์โหลด   ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด
ดาวน์โหลด   ใบลาพักผ่อน
ดาวน์โหลด   ประกันผู้ต้องหา
ดาวน์โหลด   รับรองสิทธิ์รักษาพยาบาล
ดาวน์โหลด   หนังสือรับรอง

prb logo