กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลด  ระเบียบอาหารกลางวัน ปี 2563

ดาวน์โหลด  แบบรายงานข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 61 NISPA

ดาวน์โหลด  แนวทางกรอกข้อมูลกำลังพล ปี 61

ดาวน์โหลด  คู่มือการใช้โปรแกรม catast ปี 61 โดยสุดคนึง

       ปรับเกณฑ์การประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ดาวน์โหลด  ขอบเขตการประเมิน

ดาวน์โหลด  โรงเรียนก่อนประถม

ดาวน์โหลด  โรงเรียนประถมและมัธยม

ดาวน์โหลด  นักเรียนพระราชาน

ดาวน์โหลด  คู่มือประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ดาวน์โหลด  คู่มือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ดาวน์โหลด  คู่มือดำเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด  46 กิจกรรม กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด  แนวทางยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

ดาวน์โหลด  คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระยะ 2

scout