ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA Online ๒๐๒๑)

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA Online ๒๐๒๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA Online ๒๐๒๑) ให้กับโรงเรียนในสังกัดทราบ โดยเฉพาะโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ต้องทำหน้าที่แม่ข่ายให้ความรู้ และนำไปขยายผลภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ จ.มหาสารคาม