กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยเพื่อองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

วันที่อังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ บุคลากรทางการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยเพื่อองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาลดความตึงเครียดจากการทำงาน มีการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกายควบคู่กับสุขภาพจิต เพื่อลดความขัดแย้งภายในองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรมีความสุข ในการทำงาน ซึ่งความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิดส่งผลให้งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น