เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มที่1 ครุภัณฑ์โฆษนาและเผยแพร่

กลุ่มที่ 2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กลุ่มที่ 3 ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิด

กลุ่มที่ 4 ครุภัณฑ์วิชางานเกษตร

กลุ่มที่ 5 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด

กลุ่มที่ 6 ครุภัณฑ์อุปกรณห้องวิทยาศาสตร์

กลุ่มที่ 7 ครุภัณฑ์การศึกษา

กลุ่มที่ 8 ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้