การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

click รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

click ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

click ประกาศมาตรการในการมีส่วนได้เสียในการดำเนินงาน

click ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

click ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง