ติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน และโรงเรียนบ้านหัวขัว สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

S__14565410 S__14565412 S__14565413 S__14565414 S__14565415