ประชุมคณะกรรมการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ และผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

146019 146010 146007 146008 146011 146012 146013