อบรมหลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย

สพป.มหาสารคาม เขต ๓ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผ่านระบบทางไกล ครั้งที่ ๒ หลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยี ระดับปฐมวัย โดยมี นางทิพยวิมล ดวงเวียงคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผอ.กัญจน์ภัค พิมพ์อ้น ผอ.เพ็ญศรี กองเกิด และคณะ เป็นวิทยากร บรรยายในครั้งนี้ ณ หอ ประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓