การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้เข้ามาส่วนคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมทำงานจึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจร่วมกันใน การบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย การบริหารแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

  1. การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิด ทำให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ซึ่งดีกว่าการคิด

และตัดสินใจเพียงคนเดียว

  1. การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นการลดการต่อต้านและก่อให้เกิดการยอมรับมากขึ้น
  2. การมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่ดี สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

ร่วมกันเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

  1. การมีส่วนร่วมทำให้การตัดสินใจมีคุณภาพและทำให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นด้วย

รูปแบบการมีส่วนร่วม

  1. รูปแบบคณะกรรมการเพื่อการปรึกษาหารือ (Consultine Management) ในการ ดำเนินงาน ปรึกษาหารือเพื่อช่วยตัดสินใจ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำงานและร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จ
  2. รูปแบบการร่วมเสนอแนะ (Suggestion System) เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วม โดยวิธีการจัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ การเสนอแนะในแบบฟอร์ม การเสนอแนะผ่านเทคโนโลยี เป็นต้น
  3. รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม (Team Working) เป็นการเปิด โอกาสให้ทุกคนร่วมคิดร่วมทำโดยใช้กระบวนการทำงานเป็นทีมหรือกลุ่มคุณภาพ
  4. รูปแบบการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นเจ้าของรับผิดชอบงานบริหาร เช่น การ ร่วมลงทุน การใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมอาจผสมผสานโดยใช้หลายวิธีการในการทำงานขึ้นอยู่กับ สภาพของงาน

 กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีสว่นร่วม

1. การประชุมประธานและเลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

2.ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)2/2562

3. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการประเมิน รอบ ๑๒ เดือน

4. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

6. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  NT/ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑

7. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

8. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน ช่วยเหลือ ดูแล การดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลฯ

9. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน

10. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน

11. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

12. การอบรม”หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

13. การอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

14. ประชุมโครงการจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน ปี 2562