SMSS

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS
รหัส ชื่อโรงเรียน
1044410118    โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
1044410119    โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
1044410120    โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
1044410121    โรงเรียนบ้านโชคชัย
1044410122    โรงเรียนบ้านศรีสุข
1044410123    โรงเรียนบ้านแห่เหนือ
1044410124    โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ
1044410125    โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ
1044410126    โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
1044410127    โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ
1044410128    โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
1044410129    โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์
1044410130    โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
1044410131    โรงเรียนบ้านโนนสัง
1044410132    โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
1044410133    โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม
1044410134    โรงเรียนบ้านวังโพน
1044410135    โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา
1044410136    โรงเรียนบ้านโคกกลาง
1044410137    โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน
1044410138    โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
1044410139    โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
1044410140    โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง
1044410141    โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน
1044410142    โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์
1044410143    โรงเรียนบ้านวังจาน
1044410144    โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์
1044410145    โรงเรียนบ้านทิพโสต
1044410146    โรงเรียนบ้านวังกุง
1044410147    โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
1044410148    โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง
1044410149    โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)
1044410150    โรงเรียนบ้านโนนเนาว์
1044410151    โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์
1044410152    โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน
1044410153    โรงเรียนบ้านผักหนอก
1044410154    โรงเรียนบ้านโนนนกหอ
1044410155    โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์
1044410156    โรงเรียนบ้านยางน้อย
1044410157    โรงเรียนบ้านดอนสันติ
1044410158    โรงเรียนบ้านโพนทอง
1044410159    โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
1044410160    โรงเรียนบ้านป่าเป้า
1044410161    โรงเรียนบ้านป่าปอ
1044410162    โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
1044410163    โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
1044410164    โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
1044410165    โรงเรียนบ้านหัวขัว
1044410166    โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน
1044410167    โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู
1044410168    โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาด
1044410169    โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน
1044410170    โรงเรียนบ้านหญ้าขาว
1044410171    โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
1044410172    โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย
1044410173    โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
1044410174    โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ
1044410175    โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง
1044410176    โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง
1044410177    โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก
1044410178    โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ
1044410179    โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง
1044410180    โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
1044410181    โรงเรียนบ้านคุยแพง
1044410182    โรงเรียนบ้านคุยเชือก
1044410183    โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
1044410184    โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง
1044410185    โรงเรียนบ้านยางใหญ่
1044410186    โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์
1044410187    โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม
1044410188    โรงเรียนบ้านเลิงบัว
1044410189    โรงเรียนบ้านเลิงใต้
1044410190    โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
1044410192    โรงเรียนบ้านเชียงยืน
1044410193    โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง
1044410194    โรงเรียนบ้านโคกสูง
1044410195    โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
1044410196    โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร)
1044410197    โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า
1044410198    โรงเรียนบ้านขีหนองจิก
1044410199    โรงเรียนบ้านหนองซอน
1044410200    โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว
1044410201    โรงเรียนบ้านหนองไห
1044410202    โรงเรียนบ้านโพน
1044410203    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
1044410204    โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ
1044410205    โรงเรียนบ้านค้อ
1044410206    โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน
1044410207    โรงเรียนบ้านผำ
1044410208    โรงเรียนจินดาอารมณ์
1044410209    โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
1044410210    โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
1044410211    โรงเรียนบ้านกู่ทอง
1044410212    โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง
1044410213    โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน
1044410214    โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
1044410215    โรงเรียนบ้านหนองชาด
1044410216    โรงเรียนบ้านจานโนนสูง
1044410217    โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า
1044410219    โรงเรียนบ้านโคกข่า
1044410220    โรงเรียนบ้านหนองแวง
1044410221    โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
1044410222    โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา
1044410223    โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์)
1044410224    โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
1044410225    โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
1044410226    โรงเรียนบ้านหนองบุญชู
1044410227    โรงเรียนบ้านหนองล่าม
1044410228    โรงเรียนบ้านนาทอง
1044410229    โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น
1044410543    โรงเรียนบ้านกุดรัง
1044410544    โรงเรียนบ้านหนองแสง
1044410545    โรงเรียนบ้านกุดเม็ก
1044410546    โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
1044410547    โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
1044410548    โรงเรียนบ้านหัวช้าง
1044410549    โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว
1044410550    โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
1044410551    โรงเรียนบ้านศรีอรุณ
1044410552    โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง
1044410553    โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง
1044410554    โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์
1044410555    โรงเรียนบ้านโสกคลอง
1044410556    โรงเรียนบ้านหนองบอน
1044410557    โรงเรียนบ้านจอมทอง
1044410558    โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง
1044410559    โรงเรียนบ้านหนองแหน
1044410560    โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ)
1044410561    โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
1044410562    โรงเรียนบ้านหนองโดน
1044410563    โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1044410564    โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
1044410565    โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
1044410566    โรงเรียนอนุบาลชื่นชม
1044410567    โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก
1044410568    โรงเรียนบ้านโนนทัน
1044410569    โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
1044410570    โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
1044410571    โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว
1044410573    โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
1044410574    โรงเรียนบ้านผักแว่น
1044410575    โรงเรียนบ้านส้มกบ
1044410576    โรงเรียนบ้านผือ
1044410577    โรงเรียนบ้านหนองกุง
1044410579    โรงเรียนบ้านกุดจอก