ผอ.เขตพบเพื่อนครู ออนไลน์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 มกราคม 2564

      เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเฝ้าระวัง ป้องกันและการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษา