กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต การเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นำคณะบุคลากรดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริตด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติการสวดมนต์ไหว้พระและการกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ หน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓