กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นำคณะบุคลากรดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย