การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายการครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๑๘ โรงเรียน วงเงินงบประมาณ ๕๘๙,๗๖๐ บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม