ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน

เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209

ผู้วิจัย  ดร.มณฑิรา   พิทักษ์วงศ์ศร

โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209