ผลงานทางวิชาการ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย นางสุจรินทร์   จุนใจ

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์