การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้แบบบูรณาการด้านวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้แบบบูรณาการด้านวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู้วิจัย    นายชำนาญ  ทุมทุมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกข่า