แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

click  ปก

click  คำนำ สารบัญ

click  1.ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป

click  2.ส่วนที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวข้อง

click  3.1 .ส่วน ที่ 3.1 สรุปแผนงานโครงการ

click  3.2 .1ยุทธศาสตร์ที่ 1

click  3.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2

click  3.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3

click  3.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4

click  3.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5

click  3.2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6

click  4.การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ