รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

ชื่อเรื่อง         รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 

                      วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 6  รหัส  ง16101  เรื่อง IT  เพื่อชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้รายงาน       นายสุริยา  ชาญไชย  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  

                     โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ   อำเภอกุดรัง 

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3

ปีที่รายงาน    พ.ศ. 2559