การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม. 3 ร.ร.บ้านแห่บริหารวิทย์

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  กราฟ  ปีการศึกษา       2558

ชื่อผู้รายงาน     นางสาวจุฑารัตน์     คชเสโร
ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ   โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ จุฑารัตน์ PDF

1ปก เล่ม 1

2ส่วนหน้า_Page_01 2ส่วนหน้า_Page_02 2ส่วนหน้า_Page_03 2ส่วนหน้า_Page_04 2ส่วนหน้า_Page_05 2ส่วนหน้า_Page_06 2ส่วนหน้า_Page_07_resize 2ส่วนหน้า_Page_08_resize 2ส่วนหน้า_Page_09_resize 2ส่วนหน้า_Page_10_resize 2ส่วนหน้า_Page_11_resize 2ส่วนหน้า_Page_12_resize 2ส่วนหน้า_Page_13_resize 2ส่วนหน้า_Page_14_resize 2ส่วนหน้า_Page_15_resize 2ส่วนหน้า_Page_16_resize 2ส่วนหน้า_Page_17_resize 2ส่วนหน้า_Page_18_resize 2ส่วนหน้า_Page_19_resize 2ส่วนหน้า_Page_20_resize 2ส่วนหน้า_Page_21_resize 2ส่วนหน้า_Page_22_resize 2ส่วนหน้า_Page_23_resize 2ส่วนหน้า_Page_24_resize 2ส่วนหน้า_Page_25_resize 2ส่วนหน้า_Page_26_resize 2ส่วนหน้า_Page_27_resize 2ส่วนหน้า_Page_28_resize 2ส่วนหน้า_Page_29_resize 2ส่วนหน้า_Page_30_resize 3 บฝ1 3 บฝ1_Page_1_resize 3 บฝ1_Page_2_resize 4บฝ2 4บฝ2_Page_1_resize 4บฝ2_Page_2_resize 5บฝ3 5บฝ3_Page_1_resize 5บฝ3_Page_2_resize 6แบบทดสอบหลังเรียน 6แบบทดสอบหลังเรียน_Page_1_resize 6แบบทดสอบหลังเรียน_Page_2_resize 6แบบทดสอบหลังเรียน_Page_3_resize 6แบบทดสอบหลังเรียน_Page_4_resize 6แบบทดสอบหลังเรียน_Page_5_resize 6แบบทดสอบหลังเรียน_Page_6_resize 6แบบทดสอบหลังเรียน_Page_7_resize 7เฉลย บฝ1 7เฉลย บฝ1_Page_1_resize 7เฉลย บฝ1_Page_2_resize 7เฉลย บฝ1_Page_3_resize 7เฉลย บฝ1_Page_4_resize 7เฉลย บฝ1_Page_5_resize 7เฉลย บฝ1_Page_6_resize 7เฉลย บฝ1_Page_7_resize3 บฝ1 3 บฝ1_Page_1 3 บฝ1_Page_24บฝ24บฝ2_Page_1 4บฝ2_Page_2 5บฝ3 5บฝ3_Page_1 5บฝ3_Page_2 6แบบทดสอบหลังเรียน 6แบบทดสอบหลังเรียน_Page_1 6แบบทดสอบหลังเรียน_Page_2 6แบบทดสอบหลังเรียน_Page_3 6แบบทดสอบหลังเรียน_Page_4 6แบบทดสอบหลังเรียน_Page_5 6แบบทดสอบหลังเรียน_Page_6 6แบบทดสอบหลังเรียน_Page_7 7เฉลย บฝ1 7เฉลย บฝ1_Page_1 7เฉลย บฝ1_Page_2 7เฉลย บฝ1_Page_3 7เฉลย บฝ1_Page_4 7เฉลย บฝ1_Page_5 7เฉลย บฝ1_Page_6 7เฉลย บฝ1_Page_7