elementor

ประเมินราคาอาคารเรียนอาคารประกอบหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดมหาสารคาม

ประชุมหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกข้อตกลงผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ประชุม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และประชุม PLC นโยบายการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป./ ผอ.กลุ่ม / หน่วย และศึกษานิเทศก์

ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2564

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2564

ประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster 12) ครั้งที่ 1/2564

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตังบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
Read More
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว18 (9 ส.ค.64)เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Read More
หนังสือ ก.ค.ศ.ที่ 0206.3/ว21 (30 ส.ค. 64)เรื่อง ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
Read More
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 (30 ส.ค.64) เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 (กรณีทบทวน)
Read More