สพฐ. เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต

สพฐ เสริมสร้างสังคม

คำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต