ประวัติความเป็นมา

 ประวัติความเป็นมา


S__1572889         

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  18  มกราคม  2551 โดยมีผลตั้งแต่วันที่  4  กุมภาพันธ์  2551  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553  กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3  ตั้งอยู่เลขที่ 354 หมู่ที่ 2  ถนนศรีโกสุม ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราชเป็นพื้นที่กึ่งกลางภาคอีสานหรือเรียกว่าสะดืออีสาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมหาสารคามห่างจากตัวจังหวัด 28 กิโลเมตร

ข้อมูลทั่วไป

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีอาณาเขตติดต่อ ทั้ง 4 ทิศ ดังนี้
          ทิศเหนือ            ติดต่อกับ อำเภอเชียงยืน และอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับอำเภอกันทรวิชัย และอำเภอเมืองมหาสารคาม
          ทิศใต้                ติดต่อกับ อำเภอบรบือ  อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอบ้านแฮด  และอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

          ปัจจุบันมีโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 145 โรงเรียน มีบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่ จำนวน 60 คน จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,573 คน จำนวนนักเรียน 18,275  คน จัดการศึกษา 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดำเนินการจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเขตพื้นที่บริการ ดังนี้

พื้นที่เขตบริการ

                                            ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563