วิสัยทัศน์ (Vision) และแนวทางการพัฒนา

        แนวทางการพัฒนา

             1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยการมีส่วนร่วม  และปรับระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คืนผู้บริหารสู่โรงเรียน  คืนครูสู่ห้องเรียน  ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก์ร่วมคิดร่วมทำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห้องเรียน  รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับงานตามภารกิจ  ระดับพื้นที่และระดับนโยบาย

             2. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยใช้มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

             3. ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู  บุคลากรทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน  โดยปลูกฝังค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง  อันประกอบด้วย  การตรงต่อเวลา  เคารพกฎหมาย  ระเบียบและวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความรับผิดชอบและการบริการที่ดี

             4. เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ  (ITA)  เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต

             5. จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แผนพัฒนาการศึกษาของภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา  โดยใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  20  ปี  เป็นเป้าหมายความสำเร็จที่สำคัญ

             6. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  เพื่อนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยอาศัยหลักวิชาการ  ความคิดริเริ่ม  นวัตกรรม  การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ตลอดจนผลการวิจัยมาใช้กำหนดโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา  นโยบายและ ITA

             7. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ของครู

             8. นำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ  โดยวิเคราะห์ความสำคัญ  ประกาศกำหนดนโยบาย  จัดทำแผนงาน  โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ  ติดตาม  ประเมิลผลและรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

             9. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร  (PDCA)  ประกอบด้วย  การวางแผน (Plan)  การดำเนินการตามแผน (Do)  การติดตาม  ตรวจสอบและนิเทศ (Check)  และการปรับปรุงแก้ไข  (Act)  มาใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารและการดำเนินการทุกระดับ  ทั้งระดับสำนักงาน  ระดับกลุ่ม  ระดับงาน  และระดับโครงการ  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ

             10. จัดให้มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศ  การดำเนินงานในทุกระดับทั้งระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับโรงเรียน  ระดับห้องเรียน  ระดับกลุ่ม  ระดับบุคคล  และระดับโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน  โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการประเมินผลรอบ  6  เดือน  และ  12  เดือน  และจัดให้มีการเรียนรู้  ปรับปรุงการดำเนินงาน  และรายงานผลการดำเนินงาน

             11. ศึกษา  เรียนรู้และนำศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินงาน  โดยเฉพาะหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาการเรียนรู้และการบริการ

 เป้าหมายความสำเร็จ

1 .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดย

     1.1 มีคะแนนการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยรวมไม่ต่ำกว่าระดับดีเยี่ยม

     1.2 มีคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ  โดยรวมไม่ต่ำกว่าระดับสูงมาก

2 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา  โดย

     2.1 มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยรวมไม่ต่ำกว่าระดับดีมาก

     2.2 มีคะแนนผลการทดสอบ  O-Net  หรือ  NT  โดยรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ  50

3. ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้  โดย

     3.1 มีคะแนนผลการทดสอบ  O-Net  หรือ  NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  50

     3.2 นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ  80

 4. ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ของกลุ่ม  และของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  85

 5. ประเทศชาติมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ตามยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี