การประชุมคณะทำงานการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นอำเภอโกสุมพิสัย

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นอำเภอโกสุมพิสัย ที่สภาวัฒนธรรมอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้ค้นพบสมุดจดหมายเหตุอำเภอโกสุมพิสัย ซึ่งเป็นเอกสารที่บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี รศ.๑๑๘ และได้นำเสนอเป็นมรดกโลกต่อองค์การยูเนสโก เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและนักเรียนในท้องถิ่นได้รับทราบ เห็นคุณค่า คุณประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของอำเภอโกสุมพิสัย และให้ครู นักเรียนนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม