แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  ข้อ          ข้อมูล            แหล่งข้อมูล URL
O1โครงสร้างโครงสร้างหน่วยงาน
O2ข้อมูลผู้บริหารผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 3
O3อำนาจหน้าที่ภารกิจ/อำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (2560-2564)
O5ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานติดต่อหน่วยงาน
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
O8Q&Aช่องทางสอบถาม (Q&A)
O9Social Network Social Network
Youtube : MK3chanal
FB : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
FB: กองทุนสานฝันปันรักทักทอสานใยธารน้ำใจเพื่อนักเรียนสพป.มค.3
O10แผนดำเนินงานประจำปีแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือสำหรับประชาชนในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือการให้บริการ
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563
O17E–ServiceE–Service
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
O25นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายงานผลการดำงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายงานผลการดำงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นช่องทางแสดงความคิดเห็น
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการดำเนินการ/กิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการดำเนินการ/กิจกรรมปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินการ/กิจกรรมจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการดำเนินการ/กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2564
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี2563
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
O43การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานรายงานการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564