โครงการครูช่วยครู “ครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ออกตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการครูช่วยครู “ครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียงและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสวัสดิภาพอย่างเหมาะสมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง สร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต ในเขตอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม