ประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น โดยใช้กระบวนการ PLC

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น โดยใช้กระบวนการ PLC ร่วมกับรอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และผอ.กลุ่ม/หน่วย ในการประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน